Jubileumssatsningar / Ångpannegatans Processer
2 November 2013

Konstprojektet Ångpannegatans Processer har skapat en plattform som gör det möjligt att förhålla sig till Backaplan som en utställningslokal/konsthall.

Genom konstprojektet har man kunnat arbeta med utställningar, projekt och uppförandet av offentliga konstverk i området. Inbjudna konstnärer har skapat platsspecifika verk som både kan ingå i en stadsutvecklingsprocess och som vidare kan användas som ett underlag för konstnärlig forskning som stadsplaneringsarbete. Verken möter en offentlighet, och besökare, betraktare samt förbipasserande har alla möjlighet att förhålla sig till det som gestaltas på platsen. Men verken vänder sig även till de olika parterna som arbetar med att utveckla området. Tanken är inte att platsen tillfälligt ska användas för olika konstprojekt tills dess att området byggs om enligt en stadsplan som bestäms enligt gängse etablerade arbetsmetoder, utan att utställningsverksamheten ska ingå som en del av planeringsarbetet (där det framtida etablerandet av ett kulturhus på Backaplan igår).

Syftet med detta är att möjliggöra att de kompetenser och arbetssätt som finns inom samtidskonsten ska kunna inkluderas i gestaltningsarbetet vad gäller utformningen av de nya stadsmiljöerna (i linje med uppdraget Gestaltad Livsmiljö). Synergieffekter vad gäller hållbarhetsarbetet kan uppstå då många konstnärer arbetar direkt med frågor som rör ekologisk, miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Utställningen Backaplan utgörs av Backaplan. Genom detta synsätt befrias materien från andra eventuella funktioner och själva den tillåtande akten i detta förhållningssätt skapar en frihet i relationen till miljön. Denna frihet öppnar inte bara upp för initierade i konstfältet utan tillåter alla som har en koppling till Backaplan att göra sin egen tolkning av stadslandskapet utifrån en egen individuell synvinkel. Möjligheten att jobba med konst utifrån platsen, rummet och tiden mer som en process, ett händelseförlopp och en förändring snarare än ett färdigt scenario. Utställningen Backaplan skall vara en dynamisk arena för konst snarare än en konstant produkt.

Konst som stadsutveckling – Ångpannegatans Processer

Kulturförvaltningen kommer under 2021 att arrangera vandringar i området för att skapa en gemensam kunskapsbas för konst och gestaltad livsmiljö.

Kontakt

Barbara Ekström, barbara.ekstrom@kultur.goteborg.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare