Jubileumssatsningar / Svenska Kyrkan
9 December 2013

Heliga rum

Bakgrund till Heliga rum

Göteborg har en spännande religiös historia. Staden grundades av reformerta holländare och
befolkades tidigt av tyska, nederländska, svenska och skotska protestanter. Men läget vid havet och
internationella resor gjorde att den religiösa enheten kom att utmanas. Genom århundradena kan vi
se hur staden alltmer har öppnats för religiös mångfald. Göteborg var en av de första städer där judar
under slutet av 1700-talet fick tillåtelse att bosätta sig. Under 1800-talet ledde frikyrkorörelsen i form
av metodism och baptism till konfrontationer med konservativ lutherdom och statskyrklighet.
Göteborg var den svenska stad där det första föredraget om teosofi hölls i slutet av 1800-talet.
I Göteborg byggdes på 1970-talet den första moskén på svensk mark, och på 1980-talet blev en
sikhisk spårvagnsförare som bar turban en riksangelägenhet

Ökad kunskap och dialog

Utställningen ställer frågor om religionens roll i dagens samhälle, där bilderna åskådliggör
människors gemensamma längtan efter hopp och helighet.
Syftet med utställningen Heliga rum är att öka kunskapen om egna och andras religiösa traditioner.
Runt om i Göteborg finns ett antal olika trossamfunds rum. Det handlar om hur olika religiösa
grupper relaterar till sin omgivning och om hur omgivningen förhåller sig till dem. Genom kunskap
kan fördomar och eventuella missförstånd bearbetas. Heliga rum blir ett led i en ökad dialog och
samverkan mellan människor från olika religiösa traditioner i Göteborg.

Synliga och osynliga religioner

Heliga rum ger en översikt av de olika religionernas historia i Göteborg. Bilderna inbjuder till ett
samtal kring hur religionernas närvaro i Göteborg har präglat staden, och dess invånare. Många av
gudstjänstlokalerna är välkända, andra mer okända. En del lokaler är asketiska, andra är rikt
utsmyckade. Vissa rum är mycket synliga, andra är mer dolda.

Varför just dessa Heliga rum?

De trettiotre bilderna visar olika religiösa traditioner; kristna, muslimska, judiska, sikhiska och
buddhistiska med flera. Det är folktomt i gudstjänstlokalerna, vilket är ett medvetet val, människor
på bild skapar ofta ett onödigt fokus.
Det finns många heliga rum i Göteborg, kanske är det hundra, kanske är det fler. De heliga rum som
presenteras i boken och i utställningen, är ett urval baserat på representativitet i Göteborg, storlek
på religion och antal heliga rum inom respektive religion.

 

Utställningen kommer att visas på Stadsbiblioteket mellan den 11 januari-22 februari  2022
Kultursamverkan Svenska kyrkan, Göteborgs stift
https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/kultursamverkan/heliga-rum
Med stöd från Levande historia Göteborgs Stad

 

Läs mer

Heliga rum

Kontakt

Mikael Ringlander, mikael.ringlander@svenskakyrkan.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare