Jubileumssatsningar / Förskoleförvaltningen
13 April 2014

Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning och är det första steget i ett livslångt lärande för de flesta som växer upp i Göteborg idag. Alla barn är olika och lever under olika förutsättningar, men alla har rätt till samma möjligheter. För att skapa förutsättningar för en likvärdig förskoleverksamhet av hög kvalitet är de kommunala förskolorna i Göteborgs Stad nu samlade under en förvaltning.

En rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn

I Göteborgs Stads förskolor arbetar vi för att kompensera för barns olika förutsättningar, främja integration och mångfald samt utveckla utbildningen för att gynna barn från socioekonomiskt svaga förhållanden. På detta sätt bidrar vi till att skapa jämlika uppväxtvillkor för barnen och har en viktig roll i arbetet med att forma en socialt hållbar stad.

Barns plats i staden

2019 anordnade Förskoleförvaltningen aktiviteter under temat “Barns plats i staden”. Syftet var att synliggöra förskolebarnen i staden och öka kunskapen om förskolans arbete med social hållbarhet.

Ett första projekt handlar om att barngrupper från förskolor i olika delar av staden ska mötas och med olika uttryckssätt berätta för varandra om sina platser i staden. Syftet är att främja integration och att lyfta förskolebarnens berättelser.

Den 20 november 2019 firade förskolebarn och medarbetare i Göteborgs Stads förskolor tillsammans att Barnkonventionen fyller 30 år. Firandet av denna viktiga dag ska synas runt om i staden.

Konferens om förskolan

December 2019 anordnade Förskoleförvaltningen, i samarbete med OMEP (World Organisation for Early Childhood Education), en konferens kring social hållbarhet i förskolan. På Förskolesummit 2019 fick deltagarna ta del av nya forskningsrön och tillsammans med representanter för olika instanser i samhället, skapa idéer kring hur förskolan kan utvecklas och arbeta med att utjämna skillnader.

Till konferensen bjöd vi in förskollärare, förskolechefer, forskare, politiker, representanter för näringsliv och förvaltning, som arbetar med social hållbarhet ur olika perspektiv. Konferensens syfte var att öka kunskap, skapa inspiration och kreativa utvecklingsidéer samt lyfta förskolans roll i att skapa en socialt hållbar stad.

Kontakt

Beata Modigh, beata.modigh@forskola.goteborg.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare