Jubileumssatsningar / Göteborgs Stad Stadsledningskontoret
7 April 2022

Om enkäten

Folkhälsoenkäten “Hälsa på lika villkor” är Sveriges största nationella undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor som genomförs vartannat år i hela Sverige. Syftet är att kunna följa utvecklingen över tid och upptäcka skillnader och förändringar mellan olika grupper i samhället. Nytt för 2022 var att enkäten vände sig till 16-åringar och äldre, tidigare har det varit 16 till 84 år.

Hälsan ser olika ut i olika delar av regionen och den förändras över tid. Därför är det viktigt att undersöka och följa utvecklingen av hälsan i befolkningen. På så sätt kan vi upptäcka viktiga hälsoförändringar eller skillnader i hälsa mellan olika grupper.

Enkäten 2022 kunde antingen besvaras på papper och skickas in med svarskuvert eller via ett webbformulär. Webbenkäten var tillgänglighetsanpassad och fungerade med olika uppläsningsverktyg. Den fanns även tillgänglig på engelska.  De som fått ett inbjudningsbrev kunde du besvara frågorna via Internet, på adressen www.insamling.scb.se. Alla uppgiftslämnare fick användarinformation i form av lösenord och användar-id som fanns på framsidan av inbjudningsbrevet.

Datainsamlingen pågick från februari till maj. Resultaten från undersökningen presenterades under hösten 2022.

Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år. Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarade för utskick och insamling av svar.

Dina svar är viktiga

Enkäten skickades ut till ett slumpmässigt urval av personer i Sverige i åldrarna 16 år och uppåt. Varje persons enkätsvar är viktigt och unikt, det kan inte ersättas av någon annans. Dina och andras svar hjälper till att förstå hur hälsan kan påverkas och förbättras. De bidrar också till att ge våra politiker ett bra underlag i frågor som gäller din och andras hälsa. Undersökningen ligger till grund för kunskapsunderlag och planering av riktade och generella satsningar inom folkhälsopolitiken. Resultaten används för att planera insatser i både regionala verksamheter och kommuner.

Enkäten "Hälsa på lika villkor"

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare